IMPALA objavljuje svoj COVID-19 krizni plan u 10 točaka i poziva na hitnu akciju diljem Europe

25. 03. 2020.

Podeli

IMPALA objavljuje svoj COVID-19 krizni plan u 10 točaka i poziva na hitnu akciju diljem Europe

Impalina Covid-19 radna grupa objavila je paket od 10 preporučenih mjera tražeći hitnu akciju na EU, nacionalnom i nivou sektora kulture i kreativnih industrija. Cilj je osigurati koordinirani pristup u cijeloj Europi, kako bi se utjecaj krize uzrokovane Covid-19 pandemijom smanjio na najmanju moguću mjeru.

Impalina Covid-19 radna grupa objavila je paket od 10 preporučenih mjera tražeći hitnu akciju na EU, nacionalnom i nivou sektora kulture i kreativnih industrija. Cilj je osigurati koordinirani pristup u cijeloj Europi, kako bi se utjecaj krize uzrokovane Covid-19 pandemijom smanjio na najmanju moguću mjeru.

Glazbeni sektor jedan je od prvih koji se našao na udaru. Kako ga u najvećem broju čine mikro i mali poduzetnici, samozaposleni pojedinci i freelanceri, Impalin plan poziva na brz i snažan odgovor na ovu krizu, kako bi se glazbenom i drugim kulturnim sektorima pomoglo da preživi ovu oluju.

Cilj je očuvati izvor egzistencije umjetnicima, izvođačima, autorima, samozaposlenim pojedincima, kao i omogućiti nezavisnim kompanijama da ostanu u poslu, te da nastave investirati. Europski kulturni i kreativni sektor generira 4,4% ukupnog BDP-a Europske unije i preko 12 milijuna stalnih poslova. Raznolikost je snaga ovih sektora, ali istovremeno i njihova ranjivost u vremenima kriza.

U sektoru se već vide neke dobre lokalne inicijative, koje Impala u potpunosti podržava, ali potrebno je puno više od toga. Ovdje su na kocki poslovi, kreativnost i kulturna raznolikost. Koordinacija je vrlo važna jer EU i nacionalne vlade reagiraju na različite načine i u različitom obimu. Glazba i kultura moraju biti priznati kao jedan od prioriteta. Impalin plan za krizu traži od EU da nadgleda nacionalne mjere i osigura minimalni nivo podrške i financijskih poticaja u cijeloj Europi koji će potaknuti rast nakon krize.

Velike kompanije na digitalnom tržištu glazbe, kolektivna društva i mediji također se pozivaju da usvoje i provedu posebne mjere koje će pomoći glazbenom sektoru da prebrodi krizu. Solidarnost će stvoriti nove prilike i partnerstva koja će, nadamo se, imati pozitivan utjecaj na sektor i nakon krize.

Objavu Impalinog plana prati i kontinuirana anketa između članova koja će pomoći praćenju efekta pojedinih mjera pomoći, kao i promovirati najbolje primjere sa raznih teritorija. Ova anketa će također prikupiti podatke o gubitcima koji se bilježe u cijelom sektoru.

Helen Smith, Izvršna direktorica Impale, ovim je povodom izjavila: “Ovo je poziv na hitnu akciju. Mali poduzetnici, kompanije, izvođači, freelanceri i svi drugi usko vezani uz sektor trebaju podršku. Ujedinjeni pristup cijele Europe je od vitalnog značaja. Poticaji koji će potaknuti novi rast su također dio ovog plana.  Nitko ne smije ostati zaboravljen.”

Francesca Trainini, Predsjednica UO Impale i Impaline Covid-19 radne grupe dodaje: “Kako bi pomogla osigurati učinkovitu sigurnosnu mrežu EU mora nadgledati sve što se događa na nacionalnom nivou. Također moramo bilježiti rezultate koji se postižu. Italija je samo jedan od primjera gdje se glazbeni sektor urušava.’

Dario Draštata, predsjednik Runde i član Impaline Covid-19 radne grupe dodaje: ‘Iznimno je važno ujediniti sve dionike u sektoru glazbe, sa ostalima u sektorima kulture i kreativnih industrija kako bi zajedničkom strategijom i pristupom pomogli svima koji su svojim radom i poslovanjem egzistencijalno vezani uz njih. U krizi moramo biti ujedinjeni i solidarni da bi zajednički pronašli najbolja rješenja da ju preživimo i izađemo sa što manje štete. Razmjena informacija i iskustava između pojedinih teritorija, te krovni pristup od strane EU nužni  su za kreiranje i koordiniranje svih akcija i mjera.’

IMPALIN COVID-19 krizni plan u 10 točaka

Temelji akcije

Koordinacija – Ovo će osigurati kohezijski pristup u cijeloj Europi i izbjeći da se pretjerani teret prelije na manje kompanije i pojedince koji moraju pregovarati o svojoj poziciji u različitim situacijama za svaku zemlju posebno.

Nacionalni planovi – Svaka zemlja treba opsežan ekonomski plan pogotovo za one manje kompanije i pojedince na tržištu. Ovo je ključ uspješnog nošenja sa krizom.

Mjere EU – Akcija EU je esencijalna kako bi se nadopunili nacionalni planovi i potakao ekonomski oporavak Europe. Ovo će ujedno promovirati dodatnu vrijednost EU vodstva.

Inicijative unutar sektora – Konkretne i poduzetne akcije unutar sektora osigurat će konkretnu pomoć tamo gdje je ona najviše potrebna. Ovo će inspirirati solidarnost i potaknuti kasniji oporavak.

Mapiranje – Stalni pregled situacije pomoći će mapirati sve akcie na EU, nacinalnom i nivou sektora, kao i utvrditi očekivane gubitke. Ovo će promovirati najbolje prakse I brži odgovor na pojedine izazove prouzročene krizom.

Deset prijedloga za akciju

1. Zajednički pristup u cijeloj Europi – koordinacija i povezivanje na  EU nivou, pomoći će da svaka pojedinačna država, ima potpun paket  mjera na raspolaganju. Kako će EU uvoditi labaviji model pomoći državama i veći stupanj fiskalne fleksibilnosti, pojedine države članice imaju slobodu koja im je potrebna  da djeluju brzo i efikasno.

Nacionalni pristup

2. Jasna pravila – sve države bi trebale donijeti jasne odluke oko svih događaja koji su odgođeni i lockdowna. To će pomoći sektoru da traži novac od osiguranja gdje je moguće, i da pristupi kompenzacijskim  fondovima.

3. Nacionalne ekonomske mjere – svaka država treba pristupiti donošenju cjelovitog plana sa ključnim mjerama kao što su: zaštita prihoda proizašlih iz samostalne djelatnosti, pomoć samo-zaposlenima koji su ostali bez vlastitog prihoda, freelance radnicima, potpora za plaće malih kompanija, pristup zajmovima bez kamata, porezne olakšice za kompanije, obustava/odgoda kod plaćanja poreza i drugih davanja, smanjenje PDV-a, niže kamatne bankovne stope, fiskalni poticaji kojima će se potaknuti ulaganja nakon što završi kriza i suočimo se sa opravkom ekonomije.

4. Planovi naknade za pojedine sektore – nacionalni financijski paket potpora mora odmah biti pokrenut za teško pogođene sektore kao što je glazbena industrija, a uz to PDV se treba ukinuti  na sva kulturna dobra i usluge

EU

5. Povećanje garancija zajmova za kulturni sektor – iznos zajmova EU za kulturni i kreativni sektor treba utrostručiti, te sa  100% jamčevine promovirati nacionalno kreditiranje (trenutni nivo garancije je  75%).

6. EU krizne mjere za kulturni sektor – budući da je kulturni sektor među prvima koji je pogođen, potreban je poseban krizni fond za manje kompanije da im pruži nepovratnu financijsku potporu i zajmove bez kamata, zajedno sa drugim mjerama kao što su doupuštanje državama članicama oslobađanje od obaveze plaćanja PDV-a, na kulturna dobra i usluge, tepružanje poticaja za novi rast u sektoru, kada prođe kriza.

7. Praćenje nacionalnih akcija i integriranje kulture u EU odlučivanje  – EU bi trebao nadzirati efikasnost nacionalnih odgovora na krizu, opći  EU fond pokrenut da odgovori na ovu krizu treba biti dostupan i kulturnom sektoru, svi  EU projekti koji ovise o eventima se automaski trebaju pomaknuti i  kašnjenja u izvještavanju se trebaju opravdano prihvatiti.

Sektor

8. Mobilizacija kolektivnih društva  – sva kolektivna društva, bi trebala, osnovati krizni fond i za manje članove (producente i izvođače, jednako kao i za publishere i autore), omogućiti pristup avansima, svim članovima jednako kao i mogućnost zajmova bez ikakvih kamata.

9. Akcije digitalnih servisa – glazbeni servisi i platforme, trebaju biti propisno licencirani, treba se uvesti krizni fond za male kompanije, brže procesuirati plaćanje prema vlasnicima prava, ustupiti nešto veći postotak od dogovorenog vlasnicima prava, omogućiti plaćanje avansa svim vlasnicima prava kojima su trenutno potrebni,  podržavati lokalnu glazbenu scenu i lokalne izvođače sa lokalnim playlistama i lokalnim kampanjama na društvenim mrežama.

10. Potpora nacionalnih medija  – radio stanice i drugi mediji, trebaju pojačano promovirati lokalnu glazbu i izvođače i autore i staviti veći naglasak na nezavisne izvođače, te promovirati nova lokalna izdanja jednako kao i lokalne kampanje na društvenim mrežama.

RUNDA website – http://www.runda.online

Podeli